Algemeen

Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?

Informatierecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben informatierecht. Dit betekent dat de verhuurder in de volgende situaties verplicht is informatie te geven:

 • bij bestaand beleid;
 • bij wijzigingen in het beleid.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:

 • plannen voor het slopen van woningen;
 • het onderhoud van woningen;
 • de huurprijzen.

Overlegrecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben een overlegrecht. Dit betekent dat zij in bepaalde situaties de verhuurder kunnen vragen met hen te overleggen. Dit overleg kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 • Jaarlijks: de verhuurder moet minimaal 1 keer per jaar overleggen met zijn huurdersorganisatie en bewonerscommissie.
 • Op verzoek: de huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan de verhuurder vragen met hen te overleggen. Dit overleg gaat over de informatie die de verhuurder heeft gegeven op grond van het informatierecht.
 • Bij beleidswijzigingen: de verhuurder moet met de betrokken huurdersorganisatie en bewonerscommissie overleggen als hij van plan is het beleid of het beheer te veranderen.

Adviesrecht

De huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben het adviesrecht. Dit betekent dat zij de verhuurder een schriftelijk advies mogen geven over zijn voorgenomen beleid.

Het advies moet volgens de volgende procedure verlopen:

 1. De verhuurder geeft zijn huurders schriftelijke informatie over zijn beleid.
 2. De verhuurder overlegt hierover met de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie.
 3. De huurdersorganisatie of bewonerscommissie krijgt ten minste 6 weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen.
 4. De verhuurder voert zijn plannen niet uit voordat de huurdersorganisatie of bewonerscommissie dit advies heeft kunnen uitbrengen.

Wil de verhuurder afwijken van het advies? Dan moet hij dit binnen 2 weken schriftelijk melden aan de huurdersorganisatie of bewonerscommissie. Hij geeft daarbij aan waarom hij het advies geheel of gedeeltelijk niet opvolgt.

Agenderingsrecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben agenderingsrecht. Dit is het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten. Ook hebben de verhuurder, huurdersorganisatie en bewonerscommissie het recht om deskundigen uit te nodigen om deel te nemen aan overleg met de verhuurder.

Verschil rechten bewonerscommissie en huurdersorganisatie

Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zij mogen niet meepraten over algemene plannen, hebben geen instemmingsrecht over servicekosten en geen recht op kostenvergoeding.

Alleen meepraten over het eigen wooncomplex

Bewonerscommissies mogen alleen meepraten over specifieke plannen voor hun wooncomplex. Bijvoorbeeld over sloop en renovatie van de woningen in dat complex of het servicekostenpakket voor dat complex.

Instemmingsrecht over servicekosten

De bewonerscommissie heeft geen instemmingsrecht op het beleid voor servicekosten. De huurdersorganisatie heeft dat wel. Instemmingsrecht betekent dat de huurdersorganisatie met het gevoerde beleid moet instemmen. De verhuurder mag dus geen beleid voeren dat afwijkt van de wens van de huurdersorganisatie.

Geen kostenvergoeding bewonerscommissie

Bewonerscommissies hebben geen recht op een kostenvergoeding. De verhuurder moet er wel voor zorgen dat de bewonerscommissies hun taken kunnen uitvoeren. De verhuurder kan bijvoorbeeld vergaderruimte ter beschikking stellen. Of de bewonerscommissie een kopieerapparaat laten gebruiken.

Wel kostenvergoeding huurdersorganisaties

Een huurdersorganisatie heeft wel recht op een kostenvergoeding van de verhuurder voor:

 • overleg met en advies aan de verhuurder;
 • informeren en raadplegen van de huurders;
 • scholing van de huurdersorganisatie;
 • kosten voor de interne organisatie (bijvoorbeeld kantoorkosten, huur vergaderruimte, versturen nieuwsbrieven).

Rechten zijn wettelijk

De rechten van huurdersorganisatie of bewonerscommissies staan in de wet. Het is mogelijk dat huurdersorganisaties of bewonerscommissies meer rechten krijgen. Dit kunnen zij schriftelijk regelen met hun verhuurder.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Externe artikelen
Woonbond
Bewonerscommissie

Download: HTML | CSV | Excel | JSON