Algemeen

Wie heeft recht op inzage in mijn gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)?

Uw persoonsgegevens inzien via internet

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen inzien? Op MijnOverheid.nl kunt u onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u geregistreerd staat in de BRP. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met een DigiD. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via www.digid.nl.

Uw gegevens inzien bij de gemeente

U kunt ook bij uw gemeente navragen hoe u geregistreerd staat. U doet dit bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Inzage in uw gegevens kost niets. Als u een kopie van uw persoonsgegevens uit het BRP wilt, kan de gemeente hiervoor wel kosten in rekening brengen.

Iemand anders machtigen

U kunt iemand machtigen voor inzage in uw persoonsgegevens. Dit doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Curatoren mogen gegevens inzien van de onder curatele gestelde. Zij hoeven hiervoor niet gemachtigd te worden.

Na uw overlijden kunnen anderen uw gegevens opvragen uit het centraal archief van overledenen. Dit archief bevat gegevens uit de bevolkingsregisters uit de Basisregistratie personen (BRP). Bijvoorbeeld namen, geboortedatum, nationaliteit, gegevens over echtgenoot en kinderen. U kunt deze gegevens laten afschermen. Neem hiervoor contact op met het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) dat het centraal archief van overledenen beheert.

Organisaties die uw persoonsgegevens mogen inzien

Een aantal instanties zijn wettelijk bevoegd uw gegevens te gebruiken. Wettelijke afnemers van de BRP zijn bijvoorbeeld de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), het UWV, de Sociale Dienst en de Belastingdienst. Denk ook aan ziekenhuizen, verzekeraars, deurwaarders, pensioenfondsen en de politie.

Gemeenten zelf maken ook gebruik van de BRP. U kunt bij uw gemeente navragen welke instanties uw gegevens uit de BRP ontvangen. Zo stuurt de gemeente uw adreswijziging door naar de Belastingdienst als u verhuist. U krijgt brieven en rekeningen (bijvoorbeeld voor mrb) van de Belastingdienst dan automatisch op uw nieuwe adres.

Verzoek om persoonsgegevens van een ander in te zien

In de Wet BRP is het inzagerecht geregeld: niet iedereen kan zo maar persoonlijke gegevens van een ander opvragen bij de gemeente. Alleen u zelf, een gemachtigde en wettelijke afnemers hebben hier recht op. Wie gegevens van een ander wil inzien, kan een verzoek indienen bij de gemeente. De gemeente gaat na waarvoor de gegevens nodig zijn en beoordeelt of ze verstrekt mogen worden volgens de wet.

Onjuiste gegevens

Als uw gegevens niet juist zijn opgenomen in de BRP, kunt u contact opnemen met uw gemeente. De gemeente kan u informeren over uw persoonsgegevens in de BRP. U kunt de gemeente verzoeken uw gegevens aan te vullen of te corrigeren.

Bent u het niet eens bent met de beslissing van uw gemeente op een verzoek om wijziging van uw gegevens? Dan kunt u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aantekenen. Dit bezwaar tekent u aan bij het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente. Tegen de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u beroep instellen bij de arrondissementsrechtbank.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?
Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?
Kan iedereen ongevraagd mijn gegevens inzien via mijn burgerservicenummer (BSN)?
Waarvoor wordt mijn burgerservicenummer (BSN) gebruikt?
Wat is het burgerservicenummer (BSN)?
Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken?
Wat is de Basisregistratie personen (BRP)?
Hoe kan ik een afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand aanvragen?
Wanneer moet ik mij in de BRP laten inschrijven en uitschrijven?
Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?
Heb ik een burgerservicenummer (BSN) nodig om een bankrekening te openen?
Wat zijn persoonsgegevens?
Mogen organisaties volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mijn gegevens verwerken?
Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken?
Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

Externe artikelen
Basisregistratie
Basisregistratie Personen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON