Algemeen

Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?

Bezwaar huurverhoging indienen bij verhuurder

U maakt bij uw verhuurder bezwaar tegen een huurverhoging met behulp van een modelbrief Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging. Hierin legt u uit waarom u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift voor de ingangsdatum van de huurverhoging inleveren bij uw verhuurder (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 juli).

Bezwaar wegens te laag inkomen

Maakt u bezwaar tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging (van meer dan 4%), omdat uw huishoudinkomen in 2012 volgens u lager was dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel? Dan hoeft u geen inkomensgegevens bij het bezwaarschrift te voegen. De verhuurder vraagt namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst.

Blijkt uit deze nieuwe verklaring dat u gelijk heeft? Dan kan de verhuurder zijn huurverhogingsvoorstel aanpassen aan uw inkomen. Is uw huishoudinkomen toch te hoog? Dan kunt u het bezwaar intrekken en gaat de voorgestelde huurverhoging door. Trekt u uw bezwaar niet in en wil de verhuurder de voorgestelde huurverhoging doorzetten? Dan moet de verhuurder een uitspraak van de Huurcommissie vragen.

Bezwaar wegens inkomensdaling

Maakt u bezwaar tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging (van meer dan 4%), omdat uw huishoudinkomen in 2013 is gedaald tot onder de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel stond? Stuur dan de volgende stukken mee:

  • inkomensverklaring (IB60-formulier) over 2013 van alle huidige bewoners;
  • uittreksel uit de Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van een van de bewoners. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven (let op: daar moet u speciaal om vragen bij de gemeente, het is geen standaarduittreksel).

U kunt proberen bezwaar te maken op grond van een inkomensdaling in 2014. Bijvoorbeeld op basis van het maandinkomen in april 2014. Gaat uw verhuurder akkoord met uw bezwaar? Dan gaat de huur minder ver omhoog dan voorgesteld. Gaat uw verhuurder niet met uw bezwaar akkoord? Dan kunt u uw bezwaar niet afdwingen via de Huurcommissie. Want de Huurcommissie kan alleen oordelen op basis van IB60-formulieren over het gehele kalenderjaar waarin de inkomensdaling plaatsvond. 

Verhuurder schakelt Huurcommissie in

Is de verhuurder het niet eens met uw bezwaar en wil hij de huurverhoging toch doorzetten? Dan moet hij de Huurcommissie vragen om uitspraak te doen. De verhuurder gebruikt hiervoor het formulier Verzoekschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. De verhuurder heeft tot 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum de tijd hiervoor. Doet de verhuurder dit niet, dan gaat de huurverhoging niet door. De verhuurder kan dan wel opnieuw een voorstel doen met een latere ingangsdatum.

Uitspraak Huurcommissie

De Huurcommissie beoordeelt of de voorgestelde huurverhoging redelijk is of niet. Vindt de Huurcommissie de voorgestelde huurverhoging redelijk? Dan zal de Huurcommissie bepalen dat de huurder de legeskosten (€ 25) moet betalen.

Vindt de Huurcommissie de voorgestelde huurverhoging niet redelijk? Dan zal de Huurcommissie een lagere huurverhoging vaststellen.

Oude huur blijven betalen

Maakt u bezwaar tegen de huurverhoging? Dan blijft u de oude huur betalen zolang er geen besluit is van de Huurcommissie.

Vindt de Huurcommissie de huurverhoging redelijk? Dan moet u de huurverhoging met terugwerkende kracht alsnog betalen. Het is dus verstandig het bedrag van de huurverhoging apart te zetten.

Geen bezwaar en geen betaling

Maakt u geen bezwaar, maar betaalt u toch de voorgestelde huurverhoging niet? Dan zijn er voor de verhuurder 2 mogelijkheden:

  • Het huurverhogingsvoorstel is aangetekend verstuurd

    De verhuurder kan de Huurcommissie vragen een uitspraak te doen over de huurverhoging. Dit kan met het Verzoekschrift jaarlijkse huurverhoging.
  • Het huurverhogingsvoorstel is niet aangetekend verstuurd

    In dit geval moet de verhuurder u per aangetekende post een herinneringsbrief sturen. Dit moet binnen 3 maanden na de datum van de voorgestelde huurverhoging. De verhuurder vermeldt in deze brief dat hij geen bezwaarschrift heeft ontvangen en stuurt een kopie mee van het voorstel tot huurverhoging.

Wil u alsnog bezwaar maken tegen de huurverhoging? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om uitspraak te doen over de huurverhoging. Dit moet u doen binnen 4 maanden na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging.

Als u een herinneringsbrief heeft ontvangen en de Huurcommissie niet om een uitspraak vraagt, dan geldt de huurverhoging alsnog. U moet de huurverhoging betalen.

Niet eens met uitspraak Huurcommissie

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen om de huurprijs vast te stellen. Ook de verhuurder heeft dit recht.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON